Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zadania komórek Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W działalności pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy uwzględnić następujące zagadnienia:

  1. sprawowanie nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w szczególności nad warunkami higieny środowiska oraz wypoczynku i rekreacji przy zajmowaniu stanowisk dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – na podstawie ustawy o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. sprawowanie zapobiegawczego nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nad warunkami higieny: środowiska, pracy, procesów nauczania   i wychowania, wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne i inne obiekty budowlane – przy wydawaniu opinii, postanowień i decyzji na wniosek organu administracji lub zainteresowanego podmiotu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, w szczególności objętych nadzorem bieżącym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  3. wykonywanie zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego stosownie do zapisów art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z wdrożonym Systemem Jakości,
  4. wdrażanie na bieżąco wymagań wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie w wykonywaniu zadań w pionie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  5. uczestnictwo w szkoleniach w celu podniesienia poziomu wiedzy pracowników pionu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  6. przekazywanie do WSSE w Rzeszowie sprawozdań z działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.