Oświata Zdrowotna

Zadania

Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje następujące zadania

  • prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikających z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
  • prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych,
  • monitorowanie przebiegu i ocena efektów przeprowadzanych programów oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia,
  • popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia w zakresie poprawy sposobu żywienia, zapobiegania nałogom, umiejętności kontroli stanu swojego zdrowia,
  • inicjowanie interwencji programowych i akcji prozdrowotnych oraz dokonywanie oceny ich skuteczności,
  • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, środkami masowego przekazu i innymi jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiatach bieszczadzkim i leskim,
  • prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo – zdrowotnych.