Higiena Żywności i Żywienia

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego, warunków produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami. Zadania realizowane są poprzez:

  • Kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.
  • Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia konsumentów w przypadku a stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających ich zdrowiu lub życiu.
  • Prowadzenie dochodzenia przy współudziale Sekcji Epidemiologii w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
  • Ocenę stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP/GMP oraz zasad systemu HACCP w nadzorowanych obiektach.
  • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykach w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych RASFF i RAPEX.
  • Teoretyczną ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
  • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności i spełnienia wymagań zdrowotnych zawartych w obowiązujących przepisach.
  • Pobieranie próbek kosmetyków  do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków.
  • Rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrocie żywnością.