Higiena Pracy

Zadania

Sekcja Higieny Pracy realizuje następujące zadania:
  • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
  • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
  • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu z zagranicy oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakładach pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy,
  • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami pracy oraz postępowanie w sprawach stwierdzania chorób zawodowych
  • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
  • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatów bieszczadzkiego i leskiego.