Higiena Dzieci i Młodzieży

Zadania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży.

Cel działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Główne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Nadzór nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
 2. Realizować niezbędne czynności zapobiegawcze lub kontrolne w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłocznie przekazywać informacje w tym zakresie do organów wyższego stopnia.

Ogólne kierunki działania PIS w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. Sprawować nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zgodnie z obowiązująca procedurą kontrolną
 • w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wyższych uczelniach,
 • wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 • w żłobkach i klubach dziecięcych.
 1. Sprawować nadzór w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania.
 2. Podejmować działania zmierzające do rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych placówkach.
 3. Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
 4. Dokonywać oceny warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach przeznaczonych na pobyt dzieci ii młodzieży.
 5. Podejmować współpracę z organami założycielskimi nadzorowanych placówek w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.