BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU
„BIAŁA FLOTA”  na Zalewie Solińskim w Solinie – Góra Jawor

Na podstawie:

  • art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm.)
  • art. 41, art. 43, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2020 r. poz.310)
  • § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Biorąc pod uwagę:

  1. Sprawozdanie z badań nr DL.LHK.S.9052.2.225.2020, kod próbki HK/S/S-300/20 z dnia 20.08.2020 r. wydane przez Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
  2. Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.24.2020 z dnia 18.08.2020 r.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:
  1. danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z kąpieliska „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor,
  2. wyników wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.24.2020 z dnia 18.08.2020 r.

                                                                      STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w kąpielisku „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. 2019 poz. 255)