BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y W KĄPIELISKU – „PATELNIA”  na Zalewie Solińskim w Polańczyku

Na podstawie:

 • art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.)
 • art. 41, art. 43, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2020 r. poz. 310)
 • § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
  (Dz. U. 2019 poz. 255)

Biorąc pod uwagę:

 1. Sprawozdanie z badań nr DL.LHK.S.9052.2.215.2020, kod próbki HK/S/S-288/20 z dnia 06.08.2020 r. wydane przez Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
 2. Protokół pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.19.2020 z dnia 04.08.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:

 1. danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z kąpieliska „Patelnia” w Polańczyku,
 2. wyników wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku „Patelnia” w Polańczyku zawartych
  w protokole pobrania próbek wody Nr PSI.415.3.19.2020 z dnia 04.08.2020 r.

                                                                      STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w kąpielisku „Patelnia” w Polańczyku odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do  kąpieli  (Dz. U. 2019 poz. 255)