KOMUNIKAT PPIS

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y

W KĄPIELISKU – „ZIELONA PLAŻA
na Zalewie Solińskim
w Wołkowyi

 Na podstawie:
–     art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
–     art. 41, art. 43, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne(Dz. U.2018 r. poz. 2268 z późn.zm)
–      § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Biorąc pod uwagę:
1)    Sprawozdanie z badania HK/S/N-155/19 wydane przez  Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.2.86.2019 z dnia 27.06.2019 r.,
2)     Protokół pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.4.2019 z dnia 24.06.2019 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:
1)    danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z kąpieliska „ZIELONA PLAŻA” w Wołkowyji,
2)  wyników wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku „ZIELONA PLAŻA” w Wołkowyji zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.4.2019 z dnia 24.06.2019 r.

STWIERDZA

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

 

–          Jakość wody w kąpielisku „ZIELONA PLAŻA” w Wołkowyji odpowiada wymaganiom zawartym
w Załączniku nr 1 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. 2019 poz. 255)