KOMUNIKAT PPIS

B I E Ż Ą C A  O C E N A   J A K O Ś C I   W O D Y

W KĄPIELISKU – „BIAŁA FLOTA”
 na Zalewie Solińskim
w Solinie – Góra Jawor

 Na Podstawie:
– art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59)
–  art. 41, art. 43, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne(Dz. U.2018 r. poz. 2268 z późn. zm)
– § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Biorąc pod uwagę:
1)      Sprawozdanie z badania HK/S/N-153/19 wydane przez Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie znak: OLS.LHK.9052.2.84.2019 z dnia 27.06.2019 r.,
2) Protokół pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.1.2019 z dnia 24.06.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy:
1) danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanych na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z kąpieliska „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor,
2)   wyników wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor zawartych w protokole pobrania próbek wody Nr PSK.442.29.1.2019
z dnia 24.06.2019 r.

                                                               STWIERDZA

 PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

 Z A S A D N I E N I E

 

–          Jakość wody w kąpielisku „BIAŁA FLOTA” w Solinie – Góra Jawor odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. 2019 poz. 255)