KOMUNIKAT PPIS

 

    KOMUNIKAT
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu HUZELE

na terenie powiatu Leskiego.

  Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Solina – Jawor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 21.05.2019 r.
(po podjętych działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Huzele zaopatrującego miejscowość Huzele spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
i stwierdza jej przydatność do spożycia.