Wypoczynek dzieci i młodzieży

wypoczynek

Podstawowe informacje dotyczące zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Jednym z zadań jest sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji -w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych ( art. 1 pkt 5 ustawy o z dnia 14.03.1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2019r., poz. 59)

Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa art. 92Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2018r., poz.1457 z późn. zm.).

Art. 92c. 2. Organizator wypoczynku zapewnia:

1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2) kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1–6;liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

– mają ukończone 18 lat,

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

– posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3) dostęp do opieki medycznej:

a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub

b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.);

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1482 z późn. zm.);

7) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011r.,Nr 208, poz. 1241 z póżn. zm.).

3. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

1) organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Art. 92d. 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w formie zgłoszenia wypoczynku. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Nadzór sanitarny nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji to kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące w szczególności:
utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku, warunków żywienia zbiorowego zorganizowanych grup wypoczynku, higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości wód w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli (art. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r., poz. 59).

Wypoczynek w obiektach stałych

Obiekt powinien być zaopatrzony w zimną i ciepłą wodę użytkową, podłączony do kanalizacji ogólnej lub zbiornika bezodpływowego oraz posiadać wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów stałych ( §45-47 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm. )
Powinien posiadać dostateczną liczbę pomieszczeń przeznaczonych na sypialnie, jadalnię, świetlicę, izolatkę, węzły sanitarno-higieniczne oraz wyposażenie zgodne z informacjami podanymi w zgłoszeniu.

Zakwaterowanie uczestników (minimum Załącznik nr 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie; Dz.U. z 2017r., poz. 2166).

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych organizatorzy wypoczynku powinni zwracać uwagę na zagęszczenie sal, należy przestrzegać limitu miejsc w placówkach oraz pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu między łóżkami.

Sypialnie – powierzchnia na 1 uczestnika min. 2,5m² (przy łóżkach piętrowych 1,5m²); wyposażenie – łóżka z czystą pościelą, szafki lub półki przyłóżkowe, stół, krzesła lub taborety, wieszaki na odzież wierzchnią, lustro, kosz na śmieci – dostosowane do liczby uczestników,

Świetlica – wyposażona w odpowiedni sprzęt.

Jadalnia – żywienie uczestników powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, zgodnie
z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w przepisach prawa żywieniowego.

Pomieszczenia żywieniowe – we właściwym stanie technicznym, układzie funkcjonalnym, gwarantującym zachowanie ciągu technologicznego zgodnego z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej, wyposażenie w sprzęt i urządzenia kuchenne w pełnej sprawności technicznej i higienicznej, w liczbie wystarczającej do rodzaju prowadzonego żywienia, naczynia stołowe w liczbie wystarczającej dla uczestników wypoczynku, estetyczne, czyste, prawidłowo myte, wyparzane i przechowywane, posiadanie aktualnego wyniku badania wody, potwierdzającego właściwą jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zapewnienie wydzielonego sanitariatu dla personelu zatrudnionego w bloku żywienia.

Zapewnienie dokumentacji dotyczącej dobrej praktyki higienicznej i produkcji instrukcje/procedury dotyczące higieny osobistej pracowników, procesów mycia
i dezynfekcji, kontroli przechowywania produktów spożywczych nietrwałych, usuwania odpadów, dokumenty dostaw surowców, produktów; w przypadku cateringu -producenta posiłków, warunki transportu).

Pokój chorych – liczba łóżek uzależniona od liczby uczestników, połączony z węzłem sanitarnym, wyposażony w szafki nocne, stół, krzesła, komplet pościeli.

Warunki do utrzymania higieny osobistej pomieszczenia higieniczno – sanitarne oddzielne dla dziewcząt i chłopców, z bieżącą ciepłą i zimną wodą 1 umywalka, 1 miska ustępowa, 1 kabina natryskowa na 15 osób, półki na przybory toaletowe, lustra, wieszaki na ręczniki,
papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarki, kosze na odpady,
pomieszczenia w dobrym stanie technicznym, posiadające odpowiednią wentylację, powierzchnię ścian i podłóg odporną na działanie wilgoci i środki dezynfekcyjne.

Ponadto w placówce powinny być wydzielone pomieszczenia na:
pranie i suszenie mokrej odzieży uczestników, przechowywanie sprzętu porządkowego
i środków czystości.

Sport i rekreacja -teren obiektu wypoczynku ogrodzony z równą nawierzchnią, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu, urządzenia rekreacyjne i sprzęt sportowy sprawne, w dobrym stanie technicznym, na stałe przymocowany do podłoża, gwarantujące bezpieczne użytkowanie, pomieszczenia oraz miejsca wyznaczone do ćwiczeń sportowych, gier, zabaw, zaopatrzone w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, korzystanie z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika.

Opieka medyczna

Organizator jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną całodobową lub doraźną / na „telefon”; apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielenia, zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych.

Podstawowe akty prawne:

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018r, poz. 1457 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz.452);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.z 2018 r., poz. 151 z póżn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r., poz.2166)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.
z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 143 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.)

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047 z póżn zm.)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1482 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011r., Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 ze zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338, 13/11/2004 str. 4)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730)

Pomocniczo jako wytyczne