KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Smerek.

 

 Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 11.09.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 r. poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.