KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT


Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Średnia Wieś

na terenie  powiatu leskiego.

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 27.02.2017 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Średnia Wieś w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 r. poz. 1989 ) i stwierdza jej
przydatność do spożycia.