KOMUNIKAT PPIS

 KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu POLAŃCZYK

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 25.11.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wewnętrznej SUW oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż Stacja Uzdatniania Wody w Polańczyku zostaje ponownie włączona do użytkowania. W badanej próbce wody z SUW w Polańczyku w zakresie parametrów mikrobiologicznych Bakterie grupy Coli, Escherichia Coli, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) nie stwierdzono zanieczyszczeń. Parametr Enterokoki kałowe (paciorkowce) – w trakcie badania.

Badana próbka wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.