Komunikat PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Werlas

 

 Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbki wody pobranej w dniu 19.09.2016 r w punkcie poboru zlokalizowanym
w Stacji Uzdatnia Wody w Werlasie ( po podjętych przez właściciela wodociągu –  Gminy Solina – działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących   i gromadzących wodę), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Werlas spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.