Ochrona danych osobowych

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PSSE W USTRZYKACH DOLNYCH

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Ustrzykach Dolnych (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne
z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
  w Ustrzykach Dolnych reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 53, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celu realizacji usługi polegającej na poborze próbek do badań laboratoryjnych w zakresie analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań/pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania, konsultacji lub ocen warunków (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

  2. w celu realizacji usługi polegającej na poborze próbek do badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej (podstawa z art. 9 ust.2 lit. h RODO),

  3. w celu nawiązania kontaktu z klientem dla sprawniejszej realizacji usług przetwarzamy dane kontaktowe klienta: numer telefonu, adres e-mail.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.

 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

  2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

  4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu poboru prób do wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych usług.

 9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl, temat wiadomości poprzedzić dopiskiem: IOD. Inspektorem Ochrony Danych jest Jan Bielówka.